Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest KWIATY Kwiaty u Róży Róża Marciniak Florystyka i szkolenia, z siedzibą przy ul. Łobżenickiej 8/34, 60-425 Poznań. NIP: 667 130 84 84, REGON: 311609476.

Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie, a my dochowujemy wszelkich starań by zadbać o ich bezpieczeństwo.

Dane te gromadzone są i przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, a mianowicie:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Każda osoba posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. W takiej sytuacji, administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wyłącznie w zakresie w jakim wiąże się z realizacją zawartych umów cywilnoprawnych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W oparciu o Państwa dane osobowe nie dochodzi do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani nie ma miejsce profilowanie.

Kwiaty u Róży Róża Marciniak Florystyka i szkolenia gromadzi dane w celach realizacji umów cywilnoprawnych. Dane zbierane są przez formularz na stronie internetowej. Dane osobowe zbierane przez formularz:
a) email
b) telefon

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kwiatyUrozy@fajne.to

Kwiaty u Róży